Κατασκευή Πεζόδρομων - Πεζοδρομίων & Κοινόχρηστων Χώρων 2018 (Κηφισιά)

Ανάπλαση πεζόδρομων-πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κηφισιάς με εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, σκυροδετήσεων και πλακοστρώσεων.

ΦΟΡΕΑΣ

Δήμος Κηφισιάς

ΕΤΟΣ

2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.000.000 €